SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI +48 601-396-601 | biuro@yeti.org.pl

Polityka prywatności

 

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).


 2. Administratorem danych osobowych członka Klubu jest Stowarzyszenie Klub Narciarski Yeti z siedzibą w Krakowie,
  przy ul. Bandtkiego 27, 30-129 Kraków


 3. Kontakt w sprawie danych osobowych można nawiązać mailowo: yeti@yeti.org.pl lub kontakt@yeti.org.pl 4. Informacje o danych osobowych zostają nam przekazane dobrowolnie przez członków Klubu podczas utworzenia konta użytkownika w systemie rezerwacji online na potrzeby korzystania z wybranych usług. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Stowarzyszenie jest brak możliwości zawierania umów o świadczenie usług.


 5. Podczas składania deklaracji członkowskiej Klub Narciarski Yeti prosi Państwa o podanie:

  – imienia i nazwiska osoby, która chce zostać członkiem Klubu

  – daty urodzenia

  – numeru PESEL

  – adresu zamieszkania

  – dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu) członka klubu oraz dane kontaktowe do rodziców lub opiekunów prawnych (jeżeli członkostwo dotyczy dziecka)

  W czasie trwania członkostwa w Klubie przetwarzane są również:

  – zdjęcia i filmy z wydarzeń sportowych Klubu;

  – dane dotyczące opłacania składek;

  – korespondencja tradycyjna i elektroniczna z członkami klubu lub ich rodzicami (opiekunami prawnymi)

  – dane wymagane do zgłoszenia zawodnika do zawodów: imię, nazwisko, rocznik

  – wyniki osiągnięć sportowych;


 6. Dane członka Klubu będą przetwarzane:

  a) w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług realizowanych przez Stowarzyszenie zarówno za zgodą  – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a) RODO jak i na podstawie zawartych umów – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b) RODO;

  b) dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 c) RODO;

  c) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia art. 6 ust. 1 f) RODO;

  d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia polegającego na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia art. 6 ust. 1 f) RODO

  e) ponadto dane członka Klubu będą wykorzystywane do m.in.:

  – ewidencji deklaracji członkowskich;

  – ewidencji składek członkowskich;

  – kontaktu z członkami  klubu lub ich rodzicami/opiekunami prawnymi;

  – promocji klubu i imprez sportowych organizowanych przez Klub Narciarski Yeti na stronie internetowej i w mediach społecznościowych;

  – zgłaszania członków klubu do udziału w zawodach,imprezach i wydarzeniach sportowych oraz informowania o ich wynikach;


 7.  Odbiorcami danych osobowych członka Klubu mogą być:

  a) podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Klubu

  b) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;

  c) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


 8. Warunkiem zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy o świadczenie usług jest podanie nam: imienia i nazwiska, daty urodzenia, pesel, adresu zamieszkania, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.


 9. Dane członka Klubu będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji innym odbiorcom tj.: ubezpieczycielom, hotelom w których będziemy realizować usługi, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Klubu Yeti na podstawie zawartych umów.


 10. Dane przetwarzane są przez okres członkostwa w Klubie, a po jego ustaniu – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczenia usług pozostających w związku z przetwarzaniem danych.


 11.  Na zasadach określonych przez RODO członek Klubu ma prawo:

  – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii.

  – prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.

  – prawo do usunięcia danych – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan żądać abyśmy je usunęli. Prawo żądania usunięcia danych dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody i nie jest niezbędne do zabezpieczenia prawnie chronionych interesów Klubu; 

  – ograniczenia przetwarzania danych.

  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  – prawo do przenoszenia danych.

  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


 12. Serwis yeti.org.pl, zapisuje pliki cookies na komputerach Użytkowników. Dzieje się tak ponieważ pliki cookies:

  a) poprawiają szybkość działania strony

  b) umożliwiają działanie niektórych funkcjonalności na stronie

  c) gromadzą dane statystyczne


 13. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.


 14. Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień dotyczących swojej przeglądarki. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione aby:

  a) zablokować obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub,

  b) informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (swojej przeglądarki internetowej).


 15. Wyłączenie stosowania plików “cookies” może spowodować utrudnienia związane z korzystaniem z niektórych usług w ramach naszego serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym yeti.org.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.